Gestelde eisen aan de fokker - PARSON RUSSELL TERRIERS

Parson Utrecht
Parsonutrecht.nl
Ga naar de inhoud

Gestelde eisen aan de fokker

Eisen aan de Parsonfokker

Parson Russell DNA-Testen en andere onderzoeken

Als fokker dienen wij ons te conformeren aan de regels van de Raad van Beheer, de parson russell club (PRTCN) en het FCI.

Onder onderstaande tabbladen ziet u zoal waar wij aan voldoen.

Voor het mogen fokken met een teefje, moeten wij onder andere, aan de volgende zaken voldoen:
 • De hond moet een stamboom hebben
 • 2 maal met de hond een internationale hondententoonstelling hebben bijgewoond, waarbij de kwalificatie over de hond is afgegeven van minimaal "zeer goed"
 • oogonderzoek (ieder jaar herhalen) (ECVO-onderzoeksprotocol) Cataract, Dystichiasis, MPP, Hypoplasie/Micropapilla, Retina dysplasie etc.
 • Dna-Afstammingsonderzoek
 • DNA onderzoek naar LOA (Late Onset Ataxie)
 • DNA onderzoek PLL (Primaire Lens Luxatie)
 • DNA onderzoek naar SCA ( Spinocerebellar ataxie)
 • Baertest (Brainstem Auditory Evoked Response) gehoortest
 • Patella test volgens Meutstege Protocol (knieschijfonderzoek) verder
 • De teef moet minstens 16 maanden zijn voordat zij gedekt wordt.
 • Er moet minimaal 1 jaar tussen twee dekkingen zitten. De teef mag niet meer dan 2 nestjes in 3 jaar hebben.
 • De teef mag niet voor de eerste keer gedekt worden wanneer zij ouder is dan 6 jaar
 • Ze mag een aantal lichamelijk afwijkingen niet hebben (zie fokreglement hieronder)
 • Ze mag niet door broers, neven en opa's gedekt worden

  en nog veel meer zie ook op onze fokreglementen pagina.verderParson Russell Baertest Gehooronderzoekt

Regels en adviezen voor het fokken met Parson Russells

GEDRAGSCODE PRTCN
Het  doel van deze gedragscode is de leden, aan hand van een aantal concrete  punten duidelijk te maken hoe de PRTCN verwacht dat zij handelen, in  overeenstemming met de doelstellingen van de vereniging en die van het  ras.
Leden houden zich aan de Statuten en het Huishoudelijk reglement van  de PRTCN, het KR (Kynologisch reglement) en het Basisreglement Welzijn  en Gezondheid van de Raad van Beheer.
Leden handelen te allen tijde in het belang van het ras, zowel als dat van het individuele dier.
Leden houden hun honden op een dusdanige wijze dat het dierenwelzijn zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.
Verwaarlozing, uitbuiting of wreedheid zal leiden tot royement van  het lidmaatschap van de PRTCN, conform art. 15.1.c van de statuten.
Met honden, waarvan aangenomen kan worden dat zij aan een erfelijke  afwijking lijden, mag niet gefokt worden en combinaties, die eerder een  erfelijke afwijking voortgebracht hebben, wordt ontraden te herhalen.
Iedere fokker van de PRTCN dient zich te houden aan het VFR  (Verenigingsfokreglement) en controle van de RBC  (rasbegeleidingscommissie) op naleving van het VFR.
Bij dekkingen tussen honden van leden en niet-leden woonachtig in  Nederland, moeten leden kunnen aantonen dat de hond van het niet-lid aan  de eisen van het VFR van de PRTCN voldoet.

BETREFFENDE PUPINFO
Een fokker dient een (1) jaar lid te zijn van de PRTCN alvorens van pupinfo gebruik te kunnen maken.
Met betrekking tot bovenstaande wordt pupinfo verleent voor nesten  waarvan aangetoond kan worden dat deze aan alle eisen van het VFR  voldoen.

Pupinfo is gratis.
In de ALV van 8 december 2002 is besloten de pupinfo-afdracht om te  zetten in een nestafdracht die bestaat uit een vast deel en een variabel  deel.
Binnen drie weken na de dekkingsdatum moet er een dekaangifte per  post of digitaal plaatsvinden met gebruik van het dekformulier.
Samen met dit formulier moeten volgende stukken meegestuurd worden:
 1. Kopie stamboom van reu en teef
 2. Kopieën van gezondheidsuitslagen en kwalificaties zoals in het VFR gesteld
 3. Eventueel kopieën van andere gezondheidsonderzoeken, titels en werkaantekeningen

Gelijktijdig met de dekmelding wordt het vaste deel van de nestafdracht voldaan
Zodra deze ontvangen is wordt het nest op de verwachte nestenlijst geplaatst.
Binnen 7 dagen na de geboorte van de pups wordt schriftelijk of digitaal aan de nestregistratie doorgegeven:
 1. Het aantal geboren pups – reuen/teven
 2. Of er pupinfo gewenst is en voor hoeveel pups
 3. Zorg gedragen voor de betaling van het variabele deel van de nestafdracht.

Indien pupinfo gewenst is zal de melding van het nest tot 15  weken na de geboorte op de website staan en daarna worden verwijderd,  tenzij de fokker tussentijds anders heeft aangegeven.
De fokker ontvangt van de vereniging een certificaat waarin bevestigt  wordt dat het nest aan de gestelde eisen van de vereniging voldoet.
Het niet voldoen aan de voorwaarden van het VFR ontslaat de eigenaar  van de teef niet van de verplichting de nestafdracht te voldoen.
Fokkers wordt geadviseerd om een koopovereenkomst te maken naar  voorbeeld van de op de website van de PRTCN gepubliceerde  koopovereenkomst.

SANCTIES
Het niet nakomen van een of meerdere punten uit deze gedragscode zal,  afhankelijk van de overtreding, leiden tot door het bestuur te nemen  maatregelen conform Artikel 15, 16 en 17 van de statuten. Deze kunnen  variëren van:
 1. Een schriftelijke waarschuwing
 2. Uitsluiting van pupinfo met betrekking tot het overtreden van het VFR
 3. Schorsing
 4. Royement
Basisreglement Welzijn en Gezondheid
                    
In het Kynologisch Reglement  zijn een aantal regels opgenomen met betrekking tot het welzijn en de  gezondheid van de teef waarmee wordt gefokt.
                    
                    
De welzijnsregels van het Basisreglement Welzijn  & Gezondheid staan beschreven in het Kynologisch Reglement (Artikel  VIII.1 en verder).
Wijziging Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG)
In de Algemene Vergadering van 2 december 2017 zijn er weer  wijzigingen in het Kynologisch Reglement (KR) vastgesteld. Vanaf 1  januari 2018 wijzigt het BWG, in die zin dat de 12-maandenregel wordt  aangepast.
De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR zal gaan luiden: "Een  teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat  tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen  termijn van ten minste 12 maanden zit."
Dekking strafbaar
Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de  geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12  maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend  zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is  dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.
Regels Basisreglement Welzijn & Gezondheid
Artikel VIII.1
 1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.
 2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden  gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
 3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden  gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
 4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.
 5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft  dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen  termijn van ten minste 12 maanden zit.
De definitie van een nest is: een situatie waarbij een teef uit één  dracht één of meer volgroeide of onvolgroeide pups heeft voortgebracht,  die al dan niet op natuurlijke wijze levend of dood zijn geboren.
Artikel VIII.2
Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.
Artikel VIII.3
Hij die op het tijdstip van dekking eigenaar was  van de teef en die teef in strijd met de bepalingen van artikel VIII.1  of VIII.2 heeft laten dekken dan wel niet heeft voorkomen dat die teef  in strijd met die bepalingen werd gedekt, maakt zich schuldig aan een  strafbaar feit als bedoeld in artikel I.4 en artikel VI.23B, en kan  worden gestraft overeenkomstig het gestelde in artikel VI.24.
Artikel VIII.4
 1. Het feit dat pups zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft  plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.1, staat  opname in de Nederlandse stamboekhouding niet in de weg.
 2. Voor pups die in Nederland zijn geboren als gevolg van een dekking  die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.2,  wordt de opname in de Nederlandse stamboekhouding geweigerd.
Inteeltbeperking
Volgens het reglement mag een teef niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon. Dit  geldt voor alle rassen. Daarnaast zijn er voor veel rassen aanvullende,  inteeltbeperkende regels gesteld door de rasverenigingen. Denk aan het  verbod om een teef te kruisen met een halfbroer, neef of oom. Het fokken  met dit soort nauwe familierelaties leidt tot hoge inteelt, waarmee de  kans op erfelijke gebreken groter kan zijn. Dit is zeer onwenselijk. Om  te zorgen dat er voldoende minder verwante dieren op de lange termijn  beschikbaar zijn is de ambitie en het advies aan de fokkers en  rasverenigingen de inteelttoename in rassen te beperken.
                
Zie mediatheek verder
Nestafdracht PRTCN
In  de Algemene Ledenvergadering van 8 december 2002 is besloten dat de  bijdrage voor de pupinfo voor de fokkers is vervallen. In plaats daarvan  is op dezelfde ALV een nestafdracht in het leven geroepen, die gebruikt  zal worden voor gezondheidsaspecten binnen ons ras zoals onderzoeken,  voorlichting, keurmeestersdagen, promotie van het ras e.d.

De  nestafdracht bestaat uit een vast gedeelte (€15,-) en een variabel  gedeelte ( €6,- per pup) . Het vaste gedeelte moet tegelijk dekmelding  voldaan worden. Het variable gedeelte wordt tegelijk met de  geboortemelding binnen 7 dagen na geboorte van het nest voldaan.

De  pupinfo is gratis, maar de ouderdieren moeten wel voldoen aan het VFR  om hiervoor in aanmerking te komen. Niet voldoen aan de voorwaarden van  het VFR ontslaat de fokker niet van de verplichting de nestafdracht te  voldoen.
Registratie
Binnen 3 weken na de dekkingsdatum moet er een dekaangifte plaatsvinden via het dekaangifteformulier (per post of digitaal)
Samen met dit formulier moeten volgende stukken meegestuurd worden:
 • kopie stamboom van teef en reu.
 • kopie patella luxatie uitslagen van teef en reu.
 • kopieën van behaalde kwalificaties op een FCI – tentoonstelling.
 • kopieën van eventuele andere gezondheidsonderzoeken.
 • kopieën van eventuele werkaantekenigen of titels
  
Formulieren die niet correct zijn ingevuld of waarvan de opgevraagde  stukken ontbreken worden niet in behandeling genomen. Gelijktijdig met  de dekmelding wordt het vaste gedeelte van de nestafdracht betaald.
(vanaf 1 januari 2009)
Zodra deze ontvangen is wordt het nest op de “ verwachte nesten – lijst” geplaatst.
Binnen 7 dagen na de geboorte van de pups word schriftelijk aan de nestregistratie doorgegeven :
 • het aantal geboren pups (reuen/teven).
 • of er pupinfo gewenst is en voor hoeveel pups.
 • zorg gedragen voor de betaling van het variabele deel van de nestafdracht.
Indien pupinfo gewenst is zal de melding van het nest tot 12 weken na  de geboorte op de website staan en wordt daarna verwijderd, tenzij de  fokker tussentijds anders heeft aangegeven.
De fokker ontvangt van de vereniging een certificaat waarin bevestigd  wordt dat het nest aan de gestelde eisen van de vereniging voldoet.
Kynologisch Reglement R.v.B. 2017 verder


Fairfokbeleid Raad van Beheer. verder

Terug naar de inhoud