Gestelde eisen aan de fokker - PARSON RUSSELL TERRIERS

Parson Utrecht
Parsonutrecht.nl
button
button
Ga naar de inhoud

Gestelde eisen aan de fokker

Eisen aan de Parsonfokker
Als fokker dienen wij ons te conformeren aan de regels van de Raad van Beheer, de parson russell club (PRTCN) en het FCI.

Onder onderstaande tabbladen ziet u zoal waar wij aan voldoen.

Voor het mogen fokken met een teefje, moeten wij onder andere, aan de volgende zaken voldoen:
 • De hond moet een stamboom hebben
 • 2 maal met de hond een internationale hondententoonstelling hebben bijgewoond, waarbij de kwalificatie over de hond is afgegeven van minimaal "zeer goed"
 • oogonderzoek (ieder jaar herhalen) (ECVO-onderzoeksprotocol) Cataract, Dystichiasis, MPP, Hypoplasie/Micropapilla, Retina dysplasie etc.
 • Dna-Afstammingsonderzoek
 • DNA onderzoek naar LOA (Late Onset Ataxie)
 • DNA onderzoek PLL (Primaire Lens Luxatie)
 • DNA onderzoek naar SCA ( Spinocerebellar ataxie)
 • Baertest (Brainstem Auditory Evoked Response) gehoortest
 • Patella test volgens Meutstege Protocol (knieschijfonderzoek)
 • De teef moet minstens 16 maanden zijn voordat zij gedekt wordt.
 • Er moet minimaal 1 jaar tussen twee dekkingen zitten. De teef mag niet meer dan 2 nestjes in 3 jaar hebben.
 • De teef mag niet voor de eerste keer gedekt worden wanneer zij ouder is dan 6 jaar
 • Ze mag een aantal lichamelijk afwijkingen niet hebben (zie fokreglement hieronder)
 • Ze mag niet door broers, neven en opa's gedekt worden

  en nog veel meer zie ook op onze fokreglementen pagina.verderGEDRAGSCODE PRTCN
Het  doel van deze gedragscode is de leden, aan hand van een aantal concrete  punten duidelijk te maken hoe de PRTCN verwacht dat zij handelen, in  overeenstemming met de doelstellingen van de vereniging en die van het  ras.
Leden houden zich aan de Statuten en het Huishoudelijk reglement van  de PRTCN, het KR (Kynologisch reglement) en het Basisreglement Welzijn  en Gezondheid van de Raad van Beheer.
Leden handelen te allen tijde in het belang van het ras, zowel als dat van het individuele dier.
Leden houden hun honden op een dusdanige wijze dat het dierenwelzijn zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.
Verwaarlozing, uitbuiting of wreedheid zal leiden tot royement van  het lidmaatschap van de PRTCN, conform art. 15.1.c van de statuten.
Met honden, waarvan aangenomen kan worden dat zij aan een erfelijke  afwijking lijden, mag niet gefokt worden en combinaties, die eerder een  erfelijke afwijking voortgebracht hebben, wordt ontraden te herhalen.
Iedere fokker van de PRTCN dient zich te houden aan het VFR  (Verenigingsfokreglement) en controle van de RBC  (rasbegeleidingscommissie) op naleving van het VFR.
Bij dekkingen tussen honden van leden en niet-leden woonachtig in  Nederland, moeten leden kunnen aantonen dat de hond van het niet-lid aan  de eisen van het VFR van de PRTCN voldoet.

BETREFFENDE PUPINFO
Een fokker dient een (1) jaar lid te zijn van de PRTCN alvorens van pupinfo gebruik te kunnen maken.
Met betrekking tot bovenstaande wordt pupinfo verleent voor nesten  waarvan aangetoond kan worden dat deze aan alle eisen van het VFR  voldoen.

Pupinfo is gratis.
In de ALV van 8 december 2002 is besloten de pupinfo-afdracht om te  zetten in een nestafdracht die bestaat uit een vast deel en een variabel  deel.
Binnen drie weken na de dekkingsdatum moet er een dekaangifte per  post of digitaal plaatsvinden met gebruik van het dekformulier.
Samen met dit formulier moeten volgende stukken meegestuurd worden:
 1. Kopie stamboom van reu en teef
 2. Kopieën van gezondheidsuitslagen en kwalificaties zoals in het VFR gesteld
 3. Eventueel kopieën van andere gezondheidsonderzoeken, titels en werkaantekeningen

Gelijktijdig met de dekmelding wordt het vaste deel van de nestafdracht voldaan
Zodra deze ontvangen is wordt het nest op de verwachte nestenlijst geplaatst.
Binnen 7 dagen na de geboorte van de pups wordt schriftelijk of digitaal aan de nestregistratie doorgegeven:
 1. Het aantal geboren pups – reuen/teven
 2. Of er pupinfo gewenst is en voor hoeveel pups
 3. Zorg gedragen voor de betaling van het variabele deel van de nestafdracht.

Indien pupinfo gewenst is zal de melding van het nest tot 15  weken na de geboorte op de website staan en daarna worden verwijderd,  tenzij de fokker tussentijds anders heeft aangegeven.
De fokker ontvangt van de vereniging een certificaat waarin bevestigt  wordt dat het nest aan de gestelde eisen van de vereniging voldoet.
Het niet voldoen aan de voorwaarden van het VFR ontslaat de eigenaar  van de teef niet van de verplichting de nestafdracht te voldoen.
Fokkers wordt geadviseerd om een koopovereenkomst te maken naar  voorbeeld van de op de website van de PRTCN gepubliceerde  koopovereenkomst.

SANCTIES
Het niet nakomen van een of meerdere punten uit deze gedragscode zal,  afhankelijk van de overtreding, leiden tot door het bestuur te nemen  maatregelen conform Artikel 15, 16 en 17 van de statuten. Deze kunnen  variëren van:
 1. Een schriftelijke waarschuwing
 2. Uitsluiting van pupinfo met betrekking tot het overtreden van het VFR
 3. Schorsing
 4. Royement
Terug naar de inhoud